Edukacja

DOTACJA CELOWA NA PODRĘCZNIKI

DOTACJA CELOWA NA PODRĘCZNIKI

14-11-2017

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa    w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.
 
Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.
Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.
 
W roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:
  • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.
W przypadku pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów zachowany został dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji. W związku z tym w 2017 r. wyposażenie szkół będzie dotowane także w zakresie:
  • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
  • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
  • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.
Istnieje także możliwość zawnioskowania o podręczniki i  materiały edukacyjne dla klasy II, III, V SP oraz II gimnazjum w przypadku zwiększenia się liczby uczniów w stosunku do roku szkolnego 2016/17.
Na realizację tego zadania Gmina Skaryszew otrzymała dotację celową  z budżetu państwa, udzieloną przez Wojewodę w kwocie:  204 822,00zł.

« Powrót

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.