Przetargi

Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew

17-05-2011

RPO.271.71.5.2011.WW                                                      Skaryszew, dnia 17 maja 2011 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa,

gmina Skaryszew

Numer ogłoszenia: 117332 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skaryszew , ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie, tel. 48 610 30 89, faks 48 610 30 89.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skaryszew.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew.
Zakres rzeczowy: wodociąg Ø 110 mm PVC – 387,00 mb,
przyłącza wodociągowe Ø 40 mm PE – 166 mb, 9 sztuk,
Zestawy wodomierzowe – 9 kpl,
Zasuwy kołnierzowe Ø 110 mm – 2 kpl

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. budowie sieci wodociągowej z rur PVC z przyłączami z rur PE, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 11 12 00 – 0, 45 23 13 00 –8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium o wartości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert t.j. do dnia 01 czerwca 2011r. do godz. 10:00.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca musi wykazać wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na budowie sieci wodociągowej o długości sieci głównej co najmniej L= 400 mb z PVC o wartości robót co najmniej 50.000 zł netto (każda) potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę). Należy podać rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania robót oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje co najmniej n/w sprzętem: Koparka - 1 szt. Samochód ciężarowy - 1 szt, Zagęszczarka gruntu - 1 szt. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. Osoba wymieniona powyżej, powinna posiadać uprawnienia budowlane (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów- jeśli zakres uprawnień nie odpowiada wymaganemu - wraz z interpretacją właściwego organu. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 50.000 zł. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1. Przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, b) konieczności wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, c) konieczność wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku do rozwiązań w dokumentacji projektowej, d) wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego, e) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej tj. min. jeżeli nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, wstrzymanie budowy z powodu znalezisk archeologicznych. 2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 2.1. wystąpienia robót zamiennych, 2.2. wykonania robót dodatkowych wynikających z dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, 2.3. zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. 3. Zmiany zakresu rzeczowego w przypadku: 3.1. konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 3.2. konieczności wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, 3.3. konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku do rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej. 3.4. wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego. 4. Zmiany podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i na przedstawiony w ofercie zakres robót. 5. Zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru. 6. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skaryszew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew pokój nr 16 - SEKRETARIAT, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                        /-/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

Załączniki:

« Powrót

 

DrukujDziennik zmian

Data Osoba Czynność Treść
27-06-2011 14:49 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:45 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:44 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:44 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:37 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:35 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:35 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:31 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:30 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew
17-05-2011 14:29 Edycja aktualnosci Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Maków – ul. Zakładowa, gmina Skaryszew

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.