DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Organizacja dowozu uczniów do szkół


Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Skaryszew. Zadania Gminy w zakresie zapewnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r poz.2156), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, wykonywane są przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.
W imieniu gminy zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Oświaty, wykorzystując samochody stanowiące własność komunalną i jeżdżących nimi kierowców, a także przewoźników zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów określa regulamin.

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych


Wnioskodawca/adresat procedury:
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego na terenie gminy Skaryszew;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ul. Słowackiego 6
Tel. /48/ 610 30 89 wew. 115
Adres e-mail: a.kacperczyk@skaryszew.pl  e.czajkowska@skaryszew.pl
Podstawa prawna:
Art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156)

Tok postępowania:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w gminie Skaryszew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją miejską. W tym celu zobowiązani są złożyć w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie (pokój nr 25) wniosek z prośbą o:
- organizację przez gminę Skaryszew bezpłatnego dowozu dziecka /ucznia do przedszkola /szkoły /ośrodka specjalnego;
lub
- zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego środkami komunikacji publicznej/własnym pojazdem.

Zalecany termin złożenia wniosku:
1. Zalecany termin złożenia wniosku dla osób, które chcą korzystać z dowozu busa zapewnionego przez gminę - do 1 lipca danego roku kalendarzowego (z powodu konieczności przygotowania postępowania przetargowego i zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc).
2. Dla pozostałych osób zalecany termin - do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego);
3. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane indywidualnie (dotyczy osób, które nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda lub odmowa zabezpieczenia /zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola / szkoły,
- Umowa pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem z Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew dot. zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia.

Przewidywany termin załatwienia:

Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.
 

 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.