DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Organizacja dowozu uczniów do szkół
            Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Skaryszew. Zadania Gminy w zakresie zapewnienia, zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia  2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 ze zm), bezpłatnego transportu  i opieki w czasie przewozu uczniów, wykonywane są przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.   
            W imieniu gminy zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Oświaty, wykorzystując samochody stanowiące własność komunalną i jeżdżących nimi kierowców, a także  przewoźników zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów określa regulamin.
 
Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawca / adresat procedury: 
Rodzice  /  prawni  opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  mieszkającego  na  terenie gminy Skaryszew;
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ul. Słowackiego 6
Tel. 48 610 30 89 w 115
Adres e-mail: a.kacperczyk@skaryszew.pl    e.czajkowska@skaryszew.pl
 
Podstawa prawna:
art. 32  ust. 5 i 6  oraz art. 39    ust. 3 i 4 ustawy  z  dnia  14  grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe    (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)
 
Tok postępowania:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w gminie Skaryszew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją miejską. W tym celu zobowiązani są złożyć w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie (pokój nr 25) wniosek z prośbą o:- organizację przez gminę Skaryszew bezpłatnego dowozu dziecka  /ucznia do przedszkola /szkoły /ośrodka specjalnego;
lub  - zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego  środkami komunikacji publicznej/własnym pojazdem.
 
Zalecany termin złożenia wniosku:
1. Zalecany  termin  złożenia  wniosku  dla  osób, które chcą korzystać z dowozu busa  zapewnionego  przez  gminę -  do 1 lipca  danego  roku  kalendarzowego (z  powodu  konieczności  przygotowania  postępowania  przetargowego i  zabezpieczenia  odpowiedniej  ilości  miejsc).
2. Dla  pozostałych  osób  zalecany termin  - do  15 sierpnia  danego  roku kalendarzowego  (przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego);
3. Wnioski  złożone  po  terminie  określonym  w  pkt. 1  i  2  będą  rozpatrywane indywidualnie  (dotyczy  osób,  które  nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).
 
Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda  lub  odmowa  zabezpieczenia /zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola / szkoły,
- Umowa  pomiędzy    rodzicem / prawnym  opiekunem  z  Burmistrzem  Miasta i  Gminy  Skaryszew    dot.  zwrotu  kosztów  przejazdu  dziecka/ucznia.
 
Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie  wniosku  następuje  nie  później  niż  w ciągu 30 dni od jego złożenia w  Zespole  Obsługi  Oświaty  w  Skaryszewie.
 
Informacja na temat opłat:
Postępowanie  nie  podlega opłatom.
 
 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.