Wymień piec na nowy!

UWAGA! Informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 05.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 05.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programów

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2016 rok z tytułu „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

1. Tytuł programu
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni

Dotacja
- do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
- Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, których wnioskodawcy są właścicielami lub posiadają zgodę właściciela. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku i podpisania umowy przez jednego ze współwłaścicieli wówczas niezbędne jest przedłożenie zgody pozostałych właścicieli.
- Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w przypadku otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE).

Beneficjenci
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. (W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza )
UWAGA: Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

Zakres dofinansowania
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek)

Termin naboru
od 04.04.2016 r. do wyczerpania środków finansowych, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016 r.
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na stronie internetowej www.wfosigw.pl  od 04.04.2016 r.

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.