Moja własna elektrownia

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SKARYSZEW - SPOTKANIA INFORMACYJNE
 

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie podejmuje działania zmierzające do złożenia wniosku na działanie 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 obejmującego m. in. dofinansowanie budowy systemów fotowoltaicznych.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do montażu instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych, do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach informacyjnych.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady działania systemów fotowoltaicznych oraz przekazane osobom zainteresowanym ankiety, które pozwolą na opracowanie wstępnej listy beneficjentów.

Spotkania odbywać się będą w miejscowościach na terenie gminy Skaryszew w następujących terminach:

20.04.2016r. /środa/ o godz. 17.00 remiza OSP w Gębarzowie
20.04.2016r. /środa/ o godz. 19.00 Publiczna Szkołą Podstawowa w Chomentowie Puszcz
21.04.2016r. /czwartek/o godz. 17.00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym
21.04.2016r. /czwartek/ o godz. 19.00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach
26.04.2016r. /wtorek/ o godz. 17.00 Publiczna SzkołaPodstawowa w Odechowie
26.04.2016r. /wtorek/o godz. 19.00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie
27.04.2016r. /środa/ o godz. 17.00 Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu
28.04.2016r. /czwartek/ o godz. 17.00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie, ul. Wojska Polskiego 5

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Skaryszew
mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

UWAGA! Informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 05.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 05.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programów

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Radomiu prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2016 rok z tytułu  „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Tytuł programu
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

Dotacja

- Zakup i montaż kolektorów słonecznych

• dofinansowanie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.


- Zakup i montaż pomp ciepła
• dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.


- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

• dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Beneficjenci
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. (W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza )

Zakres dofinansowania
Zakup i montaż kolektorów słonecznych posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1: "Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory słoneczne-
Część 1:Wymagania ogólne", którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMAR" nadany przez jednostkę certyfikującą);
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu" lub PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)-Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu", lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą (wielkość zinstalowanej mocy nie może być większa od mocy określonej w wydanych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej);
Zakup i montaż pompy ciepła- pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z następujących norm: zgodność z normą PN-EN 14511, zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147 lub zgodność z normą PN-EN 15879-1.

Termin naboru
od 04.04.2016 r. do wyczerpania środków finansowych, nie później niż do 30.09.2016r.,
a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania - nie później niż do 31.10.2016r.
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na stronie internetowej www.wfosigw.pl  od 04.04.2016 r.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach dofinansowania programu oraz terminu i formy naboru wniosków można uzyskać w WFOŚiGW w Radomiu ul. Grzybowska 4/6 oraz na stronie internetowej www.wfosigw.pl (strefa beneficjenci – programy – programy 2016 – osoby fizyczne).

 

 


 

 

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.