INFORMACJE DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

Szanowni Państwo,
23 stycznia 2016r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele istotnych zmian. W związku ze zmianami rodzice 6-latków będą musieli podjąć decyzję dotyczącą wyboru ścieżki edukacyjnej ich dziecka.

By w jak najlepszym stopniu pomóc Państwu w podjęciu decyzji, załączamy opracowany przez specjalistów arkusz obserwacji dziecka, który pozwoli ocenić, czy 6-latek może rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Postaramy się również pomóc odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z naborem 6-latków i rozwiać wszelkie trapiące was wątpliwości.

Pytanie: Czy sześciolatki w 2016 roku muszą rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku. To rodzice decydują czy chcą posłać sześcioletnie dziecko do szkoły.

Pytanie: Jakie warunki muszą zostać spełnione by zapisać sześciolatka do szkoły?
Odpowiedź: Dziecko sześcioletnie będzie mogło zostać uczniem pierwszej klasy pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. W przypadku, gdy dziecko nie chodziło do przedszkola, potrzebna będzie opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pytanie: W jakim terminie trzeba podjąć decyzję?
Odpowiedź:
1. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w szkole nierejonowej, które wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - w okresie składania dokumentów w ramach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez szkołę wolnych miejsc i spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
2. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w tej samej szkole, w której wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - w okresie składania dokumentów w ramach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, ale miejsce w tej szkole ma zagwarantowane. (Dotyczy to tylko okresu przejściowego, tj. lat szkolnych 2015/2016-2018/2019)
3. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w szkole rejonowej - w okresie składania dokumentów w ramach rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, ale miejsce w tej szkole ma zagwarantowane, gdyż szkoła ta ma ustawowy obowiązek przyjęcia dziecka zamieszkującego w jej rejonie.

Pytanie: Czy istnieje możliwość dobrowolnego powtórzenia pierwszego roku nauki, w przypadku zapisania sześciolatka do szkoły w zeszłym roku?
Odpowiedź: Tak. Rodzice mają czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca 2016r. W takim przypadku, uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i promocji do następnej klasy. Taka możliwość istnieje w przypadku obecnych pierwszoklasistów urodzonych w 2009 roku.
Należy jednak pamiętać, że:
1. W przypadku, gdy dziecko chce „powtarzać” klasę I w tej samej szkole, w której jest obecnie - wniosek składa się do dyrektora tej szkoły i dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.
2. W przypadku, gdy dziecko chce „powtarzać” klasę I, ale w innej szkole niż jest obecnie, a interesuje go szkoła:
a) rejonowa - wniosek składa do dyrektora tej szkoły, powiadamiając jednocześnie dyrektora szkoły do której dziecko aktualnie uczęszcza - dziecko jest przyjmowane z urzędu;
b) nierejonowa - wniosek składa do dyrektora tej szkoły, powiadamiając jednocześnie dyrektora szkoły, do której dziecko aktualnie uczęszcza - dziecko bierze udział w rekrutacji. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez szkołę wolnych miejsc i spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

Pytanie: Jak złożyć wniosek?
Odpowiedź: Wnioski składamy w zależności od sytuacji. Warianty rozwiązań podano powyżej.

Pytanie: Jakie korzyści płyną dla sześciolatka wysłanego do szkoły?
Odpowiedź: Państwa dziecko w szkole, w gronie rówieśników i pod czujnym okiem nauczycieli, będzie mogło pracować nad samodzielnością i pewnością siebie. Maluchy w szkołach uczą się przez zabawę. Dla sześciolatka to nie koniec dzieciństwa, ale szansa na rozwijanie zdolności i zainteresowań. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołuje się na wyniki badań, które wskazują że po roku nauki w szkole uczniowie, którzy trafili do szkoły w wieku 6 lat lepiej radzą sobie z matematyką i czytaniem od dzieci, które rozpoczęły szkolną edukację jako siedmiolatki.
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej będą mało licznym rocznikiem, co zwiększy ich szanse na kolejnych etapach edukacyjnych, a także ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy. Tym samym istnieje większa szansa wyboru odpowiedniej dla dziecka szkoły.

Pytanie: Co sześciolatki zyskują rozpoczynając naukę w szkole podstawowej?
Odpowiedź: Wcześniejsze rozpoczęcie nauki będzie stanowiło lepszy start w procesie edukacyjnym sześciolatka. Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym szybciej zdobywa wiedzę, jest bardziej zmotywowane do nauki i osiąga lepsze wyniki w późniejszych etapach edukacji.
Jest to także szansa dla dziecka na rozwój jego samodzielności, zdolności koncentracji uwagi, czy zachowań w kontaktach z rówieśnikami jak również starszymi dziećmi.

Pytanie: Czy metody nauczania, które stosuje się w szkołach są dostosowane do potrzeb sześciolatków?
Odpowiedz: Podstawową formą działalności dziecka jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania. Ponadto w szkole dzieci nie otrzymują ocen. Nie ma także dzwonków. Przerwy w zajęciach ustala nauczyciel prowadzący, dostosowując je do potrzeb najmłodszych. Dzieci nie muszą wychodzić z sali, gdy w całej szkole trwa przerwa.

Pytanie: Czy placówki oświatowe są gotowe na przyjęcie sześciolatków?
Odpowiedź: Gminne szkoły podstawowe, zostały przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Dla potrzeb najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, przystosowane zostały sale lekcyjne w szkołach . Wybudowano również place zabaw, doposażono świetlice. Co więcej, organizacja pracy placówek oświatowych dostosowana jest do możliwości i predyspozycji młodszych dzieci - nie ma dzwonków, rytm pracy wyznacza nauczyciel zgodnie z potrzebami uczniów, a w salach znajdują się miejsca przeznaczone do zabawy.


Szanowni Państwo, wierzymy, że jako rodzice dokonacie dobrego wyboru, aby zapewnić właściwy start w dalszą edukację swoich dzieci.

Z wyrazami szacunku
Zespół Obsługi Oświaty

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.