BURMISTRZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW
mgr inż. Ireneusz Roman Kumięga


Sekretariat : tel. 48/ 610-30-89
e-mail:  burmistrz@skaryszew.pl


 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:

 1. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Gminy oraz kierowanie pracami Urzędu.
 3. Reprezentowanie Miasta i Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Miasta i Gminy.
 4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji rządowej.
 6. Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego Zarządu mieniem Miasta i Gminy w obowiązującym trybie.
 7. Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.
 8. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
 9. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.
 10. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 11. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 12. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom Urzędu.
 13. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zgodnie z Regulaminem Oceny Pracowników w oparciu o wyniki ich pracy.
 14. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Komórkami Urzędu.
 15. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu
 16. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 17. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
 18. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

 

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.