SEKRETARZ

  SEKRETARZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW

mgr Iwona Kilianek

Telefon:  /48/ 610-30-89 wew. 103

e-mail:  i.kilianek@skaryszew.pl

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA MIASTA I GMINY(SEG)

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy przede wszystkim:
1.Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu.
2.Opracowywanie projektów aktów ustrojowych Gminy (statutów, regulaminów, itp.;) oraz  nadzór nad projektami statutów jednostek organizacyjnych.
3.Nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie: Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu, Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu pracy.
4.Nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
5.Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
6.Wnioskowanie w sprawach przyjęcia do pracy, zwalniania, wynagradzania i karania pracowników Urzędu.
7.Nadzór nad czasem pracy pracowników Urzędu.
8.Sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminnych.
9.Koordynowanie i dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników .
10.Nadzór i odpowiedzialność za realizację zaleceń pokontrolnych.
11.Koordynowanie działań i nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
12.Planowanie kosztów funkcjonowania Urzędu i merytoryczna odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, a także zasadą celowości, gospodarności, wydatkowanie tych środków.
13.Dbanie o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem majątku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem itp.;
14.Zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia komisji oraz sesje Rady.
15.Pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. wyborów wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem a Krajowym Biurem Wyborczym.
16.Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu UE, Referendum oraz wyborów samorządowych.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
18.Wykonywanie czynności niezbędnych dla funkcjonowania Gminy w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw .
19.Pełnienie obowiązków kierownika Referatu Organizacyjno-Społecznego.
20.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz bieżący nadzór nad ich załatwianiem.
21.Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej.
22.Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.
23.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
24. Wykonywanie wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.