SKARBNIK

  Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Marzena Bienias

telefon: /48/ 610-30-89 wew.132
e-mail:  m.bienias@skaryszew.pl


ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW SKARBNIKA GMINY (SKG)
Skarbnik Gminy ponosi przed Burmistrzem odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo – podatkowych Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1.Prowadzenie rachunkowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
1)Organizacji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów w sposób zapewniający właściwe księgowanie operacji gospodarczych,
2)Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
a)terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b)prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
3) Nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.
2.Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:
1)Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
2)Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
3)Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
4)Zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.
3.Analiza wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.
4.Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
1)Wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
2)Wstępnym badaniu legalności dokumentów dotyczących planów finansowych Gminy,
3)Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)Następnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań,
5)Wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5.Czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Gminy.
6.Nadzorowanie wykonywania zbiorowych sprawozdań finansowych i ich analiz.
7.Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Gminy oraz propozycji zmian do nich.
8.Przedstawienie propozycji w sprawie tworzenia budżetu sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.
9.Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
10.Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę może spowodować.
11.Bieżące opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości zgodnie z ustawą w zakresie:
1)Zakładowego planu kont,
2)Wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych lub wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera w tym:
a)wykazu programów,
b)opisu przeznaczenia programów,
c)przetwarzania danych,
d)zasad ochrony danych,
e)sposobu właściwego stosowania programów,
f)zasad ewidencji przetwarzania danych.
3) Gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
12.Nadzór i kontrola nad rozliczaniem pozyskanych z zewnątrz środków finansowych,
a w szczególności z Unii Europejskiej.
13.Nadzór nad prawidłowym naliczaniem i rozliczaniem odpisów na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych urzędu i jednostek podległych.
14.Nadzór nad prawidłowością realizacji dochodów budżetowych i egzekucją podatków.
15.Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.
16.Bezpośrednie zarządzanie Referatem Finansowo-Podatkowym.
17.Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie finansów.
18.Współpraca z organami nadzoru w sprawach planowania i wykonywania budżetu Gminy.
19.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
20.Obsługę administracyjno-techniczną Skarbnika Gminy zapewnia Referat Finansowo-Podatkowy.

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.