DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

 

 

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14   grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz. 59) pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 
Wysokość kwoty dofinansowania wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. 
Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna) 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami.
 1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia*** – kopie ,
 2. w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona,
 3. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego*** - kopia
 4. w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia*** – kopie,
 5. świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej - kopia
 6. dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego – w przypadku dyplomu lub świadectwa kopia ***, zaś w przypadku zaświadczenia   oryginał,
 7. świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę *** – kopia,
 8. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej *** – kopia ,
 9. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz.1543,)   –   druk formularza i instrukcji   w załączeniu,
 10. zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku)
 11. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku) w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku,
 
Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!
 
Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
 
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2017 r.   poz. 59),
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2014 r. poz. 232),
4.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 ze zm.),
5.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze. zm),
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r.   poz. 1543).
   
 
 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.