Dla inwestorów

Gmina Skaryszew znajduje się w powiecie ziemskim radomskim województwa mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia.

Położona jest bezpośrednio przy trasie drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w odległości 13 km od Radomia w kierunku Iłży.

Powierzchnia gminy stanowi ogółem 17.140 ha, w tym miasto Skaryszew 2.740 ha. Liczba ludności wynosi w przybliżeniu 15 tysięcy osób.
Sieć osadnicza gminy tworzona jest przez 34 sołectwa o bardzo zróżnicowanym zaludnieniu od 19 mieszkańców - Stanisławów do 3820 -Skaryszew. Miasto Skaryszew jest siedzibą władz, pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka obsługi ludności całej gminy, w którym znajdują się siedziby wszystkich instytucji i obiektów użyteczności publicznej na poziomie lokalnym.
Obszar gminy położony jest w północno-wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich, w dorzeczu rzek: Iłżanki i Radomki.

90% powierzchni gminy położone jest w dorzeczu Iłżanki odwadniane przez rzeki: Modrzejowicę, Kobylankę i Muchę oraz wiele bezimiennych cieków i rowów melioracyjnych.

Modrzejowica, największa rzeka płynąca z południowego–zachodu na północny–wschód zbiera dopływy głównie od północy. Na Modrzejowicy znajduje się zespół stawów (hodowla ryb, retencja, wykorzystanie gospodarcze). Szczególnie dużą rolę w retencjonowaniu wody przypada lasom, tj. 1/6 powierzchni gminy. Na północny–zachód od Skaryszewa znajduje się niewielki kompleks leśny „Makowiec” będący lasem chronionym (Las Gębarzewski i Las Sołtykowski).

W południowo–zachodniej części gminy znajduje się kompleks leśny, tj. Obszar Krajobrazu Chronionego „Iłża – Makowiec” o powierzchni 16,65 km2, który odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, o którym stanowią cenne biocenotycznie kompleksy leśne, swobodnie rozproszone zadrzewienia, malownicza dolina rzeki Modrzejowicy ze stawami, oczkami wodnymi i ciekami oraz ciekawie ukształtowaną rzeźbą terenu. Ponadto w obrębie gminy Skaryszew utworzono 14 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 13 ha, zlokalizowanych na terenie leśnym – nadleśnictwo Radom. 

Miasto i gmina Skaryszew znajduje się w układzie sieci komunikacyjnej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim zapewniającym dostępność komunikacyjną gminy poprzez drogę krajową nr 9 Radom–Rzeszów oraz drogę wojewódzką nr 733 Zakrzew–Tczów.

W obszarze miasta i gminy występuje układ przesyłowy infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym, tj. układ przesyłowy gazu ziemnego „Lubienia – Sękocin,” linie energetyczne przesyłowe wysokiego napięcia Rożki–Puławy, system łączności–kable światłowodowe Radom–Skaryszew, Radom–Maków–Zwoleń.

Położenie gminy w obszarze zasobnych poziomów wodonośnych.

Występowanie złóż kruszywa o zasobach przemysłowych, złóż fosforytów o zasobach prognostycznych oraz złoża piachu.

Gmina posiada dobry dostęp do podstawowych usług użyteczności publicznej na poziomie lokalnym, rozwiniętą bazę publicznej służby zdrowia, odpowiednią liczbę placówek oświatowych, odpowiedni stopień nasycenia placówkami kultury i sportu, ukształtowaną sieć osadniczą, budownictwo letniskowe oraz położenie przyrodnicze i kulturowe stwarzające możliwość dalszego rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej.

Prowadzone są dalsze działania zmierzające Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac dotyczących infrastruktury na terenie gminy do poprawy infrastruktury technicznej tj. dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dróg o znaczeniu lokalnym.

Przy opracowywaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta i Gminy Skaryszew uwzględniać będzie oczekiwania i potrzeby inwestorów dotyczące tworzenia obszarów urbanistycznych pozwalających inwestować zarówno w budownictwo mieszkaniowe jak i usługowe.

Gmina ma charakter rolniczy, a miasto Skaryszew pełni funkcję skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego, usługową w obsłudze rolnictwa, przemysłową oraz obsługi komunikacji i transportu.
Rolnictwo jest i pozostanie jednym z podstawowych działów stanowiących o rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Użytki rolne stanowią ok. 76% obszaru gminy, gleby cechują się średnią jakością produkcji rolniczej /przeważają gleby kompleksu żytniego/.

Dominuje sektor prywatny użytkujący 83% całkowitej powierzchni gminy. Przeważa tradycyjna struktura upraw polowych o przewadze zbóż, roślin okopowych i pastewnych.

Do dziedzin lokalnej gospodarki, które na obszarze miasta i gminy tworzą najwięcej miejsc pracy, należą kolejno: działalność produkcyjna, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, handel i naprawy, administracja.

Należy podkreślić, że dominującym w działalności gospodarczej na obszarze miasta i gminy jest sektor prywatny skupiający ok. 90% funkcjonujących na tym obszarze jednostek / ok. 800 podmiotów gospodarczych /.
Podstawowe dziedziny gospodarczej działalności produkcyjnej i usługowej, to : wyroby z betonu, produkcja skór i wyrobów ze skóry, tekstylia i odzież, przetwórstwo owocowo – warzywne, produkcja szkła gospodarczego, produkcja mebli i wyrobów z drewna, przetwórstwo mięsne, piekarnie, obsługa motoryzacji, gastronomia, usługi transportowe.
Największe przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy, to :

na obszarze miasta

 • Przedsiębiorstwo „JADAR” PTE, producent kostki brukowej,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „SKARPOL II” s.c., producent kostki brukowej,
 • Zakład Transportowo – Handlowo – Usługowy „TRANSJAN”, import samochodów ciężarowych, ciągników  siodłowych, usługi transportowe,
 • Masarnia PPHU „MAMBA”, produkcja wędlin,

na obszarze gminy

 • Zakład Wyrobów Chemicznych „MAXPRO” w Makowcu,
 • Zakład Materiałów Budowlanych w Makowcu,
 • Huta Szkła Gospodarczego „Solbika” w Makowie,
 • Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Maków” w Makowie,
 • Masarnia „Pakiz” s. c. w Makowie Nowym.

Przestrzenne rozmieszczenie funkcjonujących jednostek produkcyjnych i usługowych nie jest równomierne. Obserwuje się koncentrację firm prowadzących działalność produkcyjną w północnej części terytorium gminy (obszary przylegające do granic administracyjnych miasta Radomia) oraz w miejscowościach zlokalizowanych przy trasie Nr 9, w tym głównie w mieście Skaryszew i miejscowościach: Makowiec, Maków i Sołtyków.
Miasto i gmina Skaryszew posiada duży potencjał pozwalający na stopniowy rozwój gospodarki rolnej, który tworzą przede wszystkim: położenie gminy w „strefie żywicielskiej miasta Radomia” z ukształtowaną produkcją rolniczą na potrzeby rynku, zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w gminie – 13.200 ha użytków rolnych, tj. ponad 76% całej powierzchni, w tym :

 • 11.013 ha gruntów ornych /84%/,
 • 273 sadów /2%/,
 • 1.734 ha trwałych użytków zielonych /14%/.

dobra i średnia jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej – III i IV klasy bonitacyjnej – 56%, prywatna własność w rolnictwie z udziałem sektora indywidualnego obejmującego 90% użytków rolnych w gminie,
kształtujące się powiązania z rolniczym rynkiem hurtowym w Radomiu – Radomska Giełda Rolna,
ukształtowane zaplecze surowcowe dla rozwijającego się przemysłu rolno – spożywczego, rozwój gospodarstw specjalistycznych i dalsza możliwość zwiększania specjalizacji produkcji mięsa wieprzowego (ok. 2000 gospodarstw, gmina objęta jest działaniem Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej) oraz możliwości zwiększenia specjalizacji produkcji mleka przy wykorzystywaniu warunków naturalnych środowiska (ok.1.700 ha użytków zielonych), - około 2000 gospodarstw rolnych, w których znajduje zatrudnienie 53% ludności gminy.

Średnie gospodarstwo rolne ma powierzchnię ponad 6 ha użytków rolnych. Udział gospodarstw powyżej 5 ha to 73% wszystkich gospodarstw, istniejące podstawowe urządzenia obsługi rolnictwa z zakresu zaopatrzenia i zbytu, obsługi technicznej, weterynaryjnej i doradczo – instruktażowej, wyposażenie terenów użytków zielonych w obiekty i urządzenia służące do regulacji stosunków wodnych.

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.